Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
queeropedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Binarne opozicije

Pod binarnom opozicijom se podrazumevaju dve jedinice koje se medusobno isključuju i koje služe tome da proizvode značenje kroz gradenje suprotnosti kao što su gore/ dole, svetlo/ tamno. Termin (lat. binarius, dvodelan, dvostruk) uvodi francuski antropolog Claude Lévi-Strauss i on igra važnu ulogu u strukturalizmu gde se on naročito primenjuje u naratologiji za opisivanje značenja u književnim tekstovima. Jacques Derrida je pokazao na koji način zapadni misaoni sistem organizuje svet uz pomoć binarnih opozicija, gde oba dela jednog pojmovnog para nemaju istu vrednost, nego su asimetrični: "Hijerarhijski odnos koji postoji izmedu dva dela opozicije, postavlja jedan pojam kao izvoran i centralni, drugi kao izvedeni i marginalan" (Lindhoff str. 97, v. lit.). Naslanjajući se na Derridu, feministička kritičarka Hélen Cixous je podvrgla pre svega književnost, psihoanalizu i filozofiju jednom rodno-specifičnom razmatranju, gde se ispostavlja da naš simbolički sistem struktuirajućih pojmovnih parova kao aktivnost/ pasivnost, kultura/ priroda, duh/ telo, heteroseksualnost/ homoseksualnost, nisu samo hijerarhijski organizovani nego takode rodno obeleženi. Oni se izvode iz opozicije muškarac/ žena; muško-konotirana strana, dakle aktivnost, kultura, duh, pojavljuje se kao pozitivna i nadredena, žensko-konotirana strana kao podredena, negativna instanca. Cixous pokušava da potkopa logo-, odnosno falogocentrično mišljenje u binarnim opozicijama i da zameni binarnu rodnu konstrukciju jednim konceptom višeslojne razlike. Luce Irigaray se takode bavi binarnom rodnom konstrukcijom; ona u njoj prepoznaje funkcionalizaciju ženskog putem muškog diskursa, koji ženu čini osnovom muškog subjekt-ocrta; žena se tako ne pojavljuje kao svojstven, nego kao od muškraca izveden rod -upravo ono što misao rodne diference onemogućuje.

Kerstin Heyd

Literatura:
Luce Irigaray, Speculum de l'autre femme, 1974.
H. Cixous: "Schreiben, feminität, Veränderung", in: Alternative 108/ 109 (1976), str. 134-154.
Moi Toril. Sexual/ Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Methuen, 1985, str. 123-128.
Lindhoff Lena, Einführung in die Feministische Literaturtheorie, Stgt/ Weimar, 1995, str. 97-100.
Payne Michael (izd.), A Dictionary of Cultural and Critical Theory, Oxford/ Cambridge 1996, str. 64-65.

Iz:
Gender Studies Metzler Lexikon (Ansätze, Personen, Grundbergriffe), izd. Renate Kroll, Stuttgart-Weimar, 2002, str. 39-40.

Prevod: N(icodemus)

Dekonstrukcija

"Dekonstrukcija", pojam koji je skovao Jacques Derrida, označava analizu koja pokazuje da izvestan metafizički sistem počiva ne na prisustvu apsolutne suštine koja centrira sistem (kao što je "Bog"), već na lingvistickoj opoziciji - razlici - izmedu pretpostavljene suštine i njenih antiteza ("zlo", "smrtnici" i tako dalje). Gayatri Chakravotry Spivak, koja je prevela Derridino važno filozofsko delo"O gramatologiji", smatra da je dekonstrukcija bitna za feministički projekat izlaganja muških privilegija kao ljudskih konstrukta pre nego kao prirodnog prava. Dekonstrukcija otkriva da je odredeni metafizički sistem diskurs -jezički (lingvistički) a ne prirodan. Sistem se ne drži na okupu pomoću centra koji je izvan njega(transcedentalno označeno) već zapravo centrira sopstveni centar.

Derrida kritikuje sisteme zasnovane na jednom, totalitarnom konceptu, "logosu" ili "Bogu" - reči. Na primer, svi predikati Boga - beskrajni, sveznajući, svemogući, stvaralac - odredujemo samo u opoziciji sa konačnim stvorenjima sa ograničenim znanjem i moćima. Ni pridev "sveznajući" ne opisuje božju suštinu, po definiciji,mimo ljudske mogućnosti opisa. Paradoksalno, "Bog" je ono što jezik ne može da opiše, pa ipak možemo da zamislimo Boga jedino kroz jezik. Pitanje apsolutne suštine Boga, ili bilo kog metafizičkog centra, jeste sporno. Da li postoje ili ne takvi centri, možemo da pojmimo jedino unutar odredenih diskursa i jedino sredstvima kojima se suprotstavljaju ili isključuju. Otuda je "realnost" svakog metafizičkog centra uvek diskurzivna.

"Diskurzivan", medjutim, ne znači "nerealan". Kako apsolutni centri ostaju nedostupni, naše realnosti se stvaraju kroz diskurs. Stoga se dekonstrukcija pokazuje kao korisna za (nužno) politički pokret kao što je feminizam. On nam dozvoljava da kritikujemo logiku pomoću koje konstruišemo navodno "neutralne" centre naših vrednosnih sistema, naših ideologija, naših kultura. Dekonstrukcija ukazuje na inherentnu kontradikciju (koju Derrida naziva difference) u centru svakog centra: sam pokušaj da se (po)tvrdi neki totalitet ("Bog") počiva na suprostavljenom pojmu koji izmiče i tako ustanovljava granice totalnosti ("zlo") i odlaže svoju savršenu samo-refleksiju ( u hrišćanskoj teologiji, sve do kraja sveta).

Još važnije, budući da metafizički centriodržavaju svoju iluziju totalnosti samo kroz isključivanje, dekonstrukcija može da potkopa logičke baze kulturnih hijerarhija. Na primer, psihoanalitičke feministkinje kao Jane Gallop i Luce Irigaray smatraju da je muški identitet sam po sebi iluzija totalnosti. Zato što totalnost - identitet - jeste iluzoran, muškarci projektuju svoje sopstvene podeljene psihe na žene. Kultura podržava ovu projekciju u velikoj meri time što prikazuje žene kao opasnost po muški identitet i samo-kontrolu. U svojoj primernoj dekonstrukciji u "Literary Theory", Terry Eagleton primećuje da takvo prikazivanje žena jeste "blisko vezano za muškarca kao slika onoga što on nije, i zato kao bitan podsetnik onoga šta on jeste". HelenCixous, naročito u "The Newly Born Woman", dekonstruiše književnu i filozofsku istoriju prikazivanja žene kao jednostavno drugo u odnosu na muškarca.

Pa ipak, mnoge feminiskinje ostaju skeptične u pogledu korisnosti dekonstrukcije za feminizam. Nancy Miller, na primer, smatra da dekonstrukcija autoritativnog govornog subjekta "prerano zatvara pitanje delovanja za (žene)". Kritika Millerove čini se da je primerenau odnosu na rad kritičara yalske škole, poput Paul De Mana, Geoffrey Hartmanna i J. Hillis Millera, za koje je dekonstrukcija ostala estetička praksa koja označava beskonačno ponavljanje teksta kao nešto što ne potiče od neke istine, već od drugih, prethodnih tekstova. Potencijal dekonstrukcije da dovodi u pitanje sve apsolutnosti ima za posledicu to da su politički kritičari nevoljni da je prihvate. Ako dekonstrukcija može da potkopa moralne ili filozofske ili psihološke ili naučne temelje za opresiju društvenih grupa, mogla bi takodje da potkopa slično zasnovane zahteve koje bi grupa mogla da postavi u svoje ime.

Ipak, videti dekonstrukciju kao cilj po sebi - trijumfalno (ponovo)izjaviti "nema istine ni u ovom tekstu!" - znači da se zanemaruje njen politički potencijal, kako to Eagleton opisuje, njen potencijal "da razmontira logiku pomoću koje odredeni sistem mišljenja, i iza toga čitav sistem političkih struktura i socijalnih institucija, održava svoju moć. "Dekonstrukcija nema potrebu da poriče istorijsku specifičnost načina na koji je odredjena grupa ugnjetavana u datom vremenu; u stvari, može da pokaže način na koji je neka reprezentacija ne samo stvorena, već uzvratno stvara, individalnu ili grupnu svest o samoj sebi. Kao što smatra Spivak, "Ljudi koji stvaraju književnost, muškarci i žene, takodje su podstaknuti idejama sveta i svesti kojima ne mogu da daju ime."Ideologija na kojoj se odredjeni oblik seksizma zasniva ne mora da bude zasnovana na nekom apsolutu, ali ipak ima efekt-realnosti: to oblikuje definicije koje ljudi stvaraju o sebi samima.Dok dekonstrukcija ne može nikome da da prednost izvan sistema kulturnih tekstova koji ih stvaraju - dekonstruktivista shvata da ne može da piše iz pozicije "Božanskog oka" koje nadzire svet - može da izloži pretpostavke koje saopštavaju njegovo vidjenje i dopuštaju muda sudi o njihovoj korisnosti za sopstvene ciljeve.

U stvari, feministkinje su koristile dekonstrukciju da poprave neke isključivosti samog feminizma. Dela teoretičarki Toril Moi "Sexual/ Textual Politics" i Elisabeth Mees "(Ex)Tensions" kritikuju feminističke pokušaje da se definiše ženska ili feministička suština. Mees otkriva da je guranje u jedinstveni teoretski okvir, od strane nekih feminiskinja, apsolutnog odgovora na pitanja "šta je žena? ili "šta je feminizam?" - rezultiralo isključivanjem mnogih ženskih perspektiva iz tog jedinstvenog okvira.

U svakom slučaju, dekonstrukcija je već postala značajano polazište za znatan deo opozicione kritike, bez obzira da li teoretičari priznaju njene vrednosti ili ne. Na primer, u "Playing in the Dark", Toni Morrison se upušta u izvesnu dekonstrukciju kada tvrdi da je fizičko prisustvocrne ropske populacije omogućilo američkim piscima da pojme i predstave autonomnog, radikalno slobodnog, muškog junaka. Većina feminiskinja podrazumeva da je muška privilegija konvencionalna,a ne prirodna. Mada relativno mali broj sledi specifičnu formu dekonstruktivističke kritike - što znači, raspleće filozofski argument ističući način na koji on zavisi od hijerarhije, binarne opozicije "pojma Boga" do njegovog isključenog drugog - većina kreće od pretpostavke da je transendentalno označeni "muškarac" već dekonstruisan.

Colleen Kennedy

References
Belsey, Catherine. Critical Practice. London, Methuen, 1980.
Cixous, Helene, and Catherine Clement. The Newly Born Woman. Translated by Betsy Wing. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
Derrida, Jacques. Dissemination. Translated by Barbara Johnson. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
Derrida, Jacques, Of Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974.
Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
Gallop, Jane. The Daughter's Seduction: Feminism and Psychoanalysis. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982.
Irigaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Translated by Catherine Porter. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985.
Johnson, Barbara. The Critical Differente: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.
Meese, Elizabeth A. (Ex)Tensions: Re-Figuring Feminist Criticism. Urbana: University of Illinois Press, 1990.
Miller, Nancy K. Subjett to Change: Reading Feminist Writing. New York: Columbia University Press, 1988.
Moi, Toril. Sexual/ Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Methuen, 1985.
Spivak, Gayatri Chakravorty. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Routledge, 1988.
http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/deconstruction.html

Preuzeto iz: Encyclopedia of Feminist Literary Theory, izd. Elizabeth Kowaleski-Wallace, New York, 1997, str. 107-108.

Prevod: Nata

<<<PRETHODNA STRANA

 

 
svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi