Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
Scena

Diskriminativan i neustavan predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

gayten  ·  Beograd  ·  Odabrao: M  ·  Dodato: 01. NOV 2012

Saopštenje organizacije Gayten-LGBT i Koalicije protiv diskriminacije povodom Radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, objavljenom na internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave

Ministarstvo pravde i državne uprave objavilo je Radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, u kom je predviđena dozvola za pravnu promenu pola i rodnog identiteta.

Iako se u Srbiji već više od 20 godina vrše operacije promene pola, ne postoji zakon kojim se regulišu statusna pitanja osoba koje su promenile pol. Međutim, činjenica da je država sada odlučila da ta pitanja reguliše nije nimalo ohrabrujuća vest, budući da će predložena zakonska rešenja, ukoliko budu usvojena, unazaditi i degradirati položaj trans (transeksualnih/transpolnih i transrodnih) osoba.

U spomenutoj Radnoj verziji zakona predviđa se da sud daje dozvolu osobi koja ulazi u proces promene pola da ga može započeti, što predstavlja potpuni apsurd i značajno umanjuje prava trans osoba. Isti predlog zakonskog rešenja nalaže da sud odlučuje i o promeni dokumenata lica koja su promenila pol.

Mnoge zemlje sveta nemaju najbolje uređena pitanja pravnih posledica promene pola, ali ni u jednoj zemlji u uporednom pravu se ne traži da osoba dobije dozvolu suda da započne sa procesom.

Ovakvo rešenje je neustavno, nezakonito i ukazuje na to da članovi radne grupe koji su je pisali nemaju ni najelementarnija znanja o pitanju transpolnosti i transrodnosti, a pored toga takva rešenja su neustavna i nezakonita.

Prema Ustavu Republike Srbije svako ima pravo na ljudsko dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, svako ima pravo na zaštitu svog psihičkog i fizičkog zdravlja. Nezamislivo je u demokratskom društvu da osoba od suda traži dozvolu suda da počne uzimati hormonsku terapiju, da izvrši operaciju, da dobije medicinsku uslugu. To je nezamislivo čak i u totalitarnim sistemima. Postavlja se pitanje šta sledeće možemo očekivati od države? Da za bilo kakav operativni zahvat tražimo dozvolu suda? Koje kompetencije i znanja iz kompleksne sfere transrodnosti imaju sudije da bi mogle odlučivati o tome - ko može da promeni pol, a ko ne?

Ova ponuđena verzija zakona je protivna Preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope, koja državama članicama Saveta Evrope preporučuje niz mera u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, u vezi sa pravom na poštovanje privatnog i porodičnog života. Posebno ističemo meru koja propisuje da:

‘'21. Države članice treba da preduzmu odgovarajuće mere kako bi garantovale puno pravno priznanje promene pola u svim aspektima života osobe, naročito davanjem mogućnosti promene imena i pola u zvaničnim dokumentima na brz, transparentan i dostupan način; države članice takođe treba da osiguraju, gde je potrebno, odgovarajuće priznanje i promene od strane nedržavnih aktera u pogledu ključnih dokumenata, kao što su sertifikati koji se odnose na obrazovanje i posao.''

 

Preporuka Komesara za ljudska prava Saveta Evrope (Human Rights and Gender Identity), 2009, navodi :

"3) Razvoj brzih i transparentnih procedura u vezi sa promenom imena i pola transrodnih osoba (izvod iz matične knjige rođenih, lične karte, putne isprave, diplome i drugi slični dokumneti).''

"8) Uključivanje i konsultacija trans osoba pri kreiranju i implemetaciji politike i zakonodavstva koja se odnose direktno na njih."

Takođe, ovakav predlog zakona je protivan preporukama najvećih svetskih asocijacija i organizacija koje sa bave pravima trans osoba poput Transgender Europe, WPATH, ILGA Europe.

Ovim predlogom zakona se dodaje jedna dodatna faza u inače dugotrajan postupak promene pola, pa se umesto pojednostavljenja, lice koje želi da promeni/prilagodi pol suočava sa još jednom, sasvim sigurno, dugotrajnom i neizvesnom procedurom koja može da se završi i nepovoljno u slučaju da sud odbije da izda dozvolu.

Pored toga, ključno za promenu dokumenata lica koja su promenila pol je promena oznake pola u izvodu iz matične knjige rođenih. Ustavni sud Republike Srbije u odluci broj Už - 3238/2011 od 8. marta 2012. godine je izneo stanovište da su organi iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona o matičnim knjigama stvarno nadležni da odlučuju o zahtevu za upis promene podataka o polu.

Ima još niz stvari koje je potrebno regulisati da bi se pravna pitanja koja se tiču transpolnih osoba regulisala na adekvatan način, kroz procedure kojim će se uvažavati njihovo dostojanstvo i ljudska prava.

Zanimljivo je postaviti pitanje koja istraživanja su članovi/ice radne grupe koristili, kada je u pitanju deo koji se odnosi na lica koja žele da promene pol, kao i zašto trans osobe, kao i organizacije koje se već dugo godina bave zaštitom i unapređenjem prava trans osoba nisu uključene u proces izrade radne verzije.

Koalicija protiv diskriminacije zato predlaže da se iz pomenute radne verzije Zakona izbrišu postojeća rešenja i da se donese poseban zakon koji će regulisati celokupan položaj trans osoba, u svemu po ugledu na, Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transseksualizma koji je u maju ove godine sačinila Koalicija protiv diskriminacije: (http://www.stopdiskriminaciji.org/arhiva/tri-nova-modela-zakona-u-oblasti-borbe-protiv-diskriminacije).

 

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava(CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten-LGBT - Centar za promociju LGBTIQ prava, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

 

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi