Gej Srbija

www.gay-serbia.com
prikazi

Brown Peter:
Telo i dru箃vo - mu筴arci, 緀ne i seksualno odricanje u ranom hri规anstvu

The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York: Columbia University Press, 1988, str. 504, bibliografija i indeks.

Brown - Telo i drustvoBrown, profesor istorije na Princetonu poznat po biografiji Avgustina Hiponskog (Augustine of Hippo), u ovoj dobro dokumentovanoj studiji, prati razvoj odricanja od seksa u prvih 筫st vekova hri规anstva - od apostola Pavla do pape Grigorija I. Odricanje od seksa odnosi se na trajno uzdr綼vanje, celibat i do緄votno devi鑑nstvo mu筴araca i 緀na, kakvo su propovedali hri规anski u鑙telji na razli鑙tim prostorima mediteranske oblasti, Evropi, severnoj Africi, Egiptu, Bliskom istoku, Anatoliji i Mesopotamiji.

Brown svoju studiju deli na tri dela. Prvi deo - Od Pavla do Antonija, po鑙nje obja筺jenjima paganstva u II veku n.e., kada je hri筩anstvo po鑕lo da sti鑕 izvesnu primetnost u dru箃vu (str. xiii). Komentari筫 spise onih koji su najvi筫 doprineli popularisanju apstinencije poput Pavla iz Tarsa, Plutarha, Valentina, Sorana, Justina Mu鑕nika, Irineja Lionskog, Galena, Klimenta Aleksandrijskog, Tertulijana, Marka Aurelija, Origena, Plotina, Manija, Porfirija, Atanasija i drugih. Odricanje od seksa koje nastupa kao suprotnost op箃eoprihva鎒nim stavovima u Rimskom carstvu, imala je mnogo verzija me饀 lutaju鎖m hri规anskim propovednicima, u zavisnosti od mesta i vremena.

Do preobra鎒nja cara Konstantina 312. godine potpuno odricanje od seksa, iako ograni鑕no na uzak krug ljudi, postalo je op箃epozdravljen deo hri规anskog 緄vota (str. 208). U drugom delu, Asketizam i dru箃vo u Isto鑞om carstvu, Brown prati razvoj asketizma od pojave pustinjskih Otaca (Antonija, Jovana Lestvi鑞ika) koji 緄ve izolovanim 緄votom u pe鎖nama i manastirima, ili na obodu plodne doline Nila, preko njihovih uticaja na sve箃enstvo, laike i pobo緉e 緀ne u gradovima i selima Egipta, kroz nastajanje 緀nskog asketizma u hri规anskim doma鎖nstvima vi筰h dru箃venih slojeva koje je podsticalo sve箃enstvo i bogate i poznate 緀ne, kao 箃o su bile Olimpija iz Konstantinopolja i Makrina, sve do zalaganja harizmati鑞ih figura, npr. Grigorija Nisskog i Jovana Zlatoustog (Hrizostoma) u Antiohiji koji su pisali, propovedali o seksualnosti, braku, devi鑑nskom 緄votu. Istovremeno je krajem IV veka Jefrem Sirin pisao himne sa temama asketizma.

U tre鎒m delu Amvrosije Avgustinu: Stvaranje latinske tradicije, Brown usmerava svoju pa緉ju na doprinos trojice najve鎖h katoli鑛ih u鑙telja: sv. Amvrosija, Jeronima Stridonskog i sv. Avgustina. Amvrosije 374. god. postaje milanski episkop, 鑟vek od akcije koji je seksualnost video kao teret. U鑙o je o pro鑙规uju鎒m efektu kr箃enja, veli鑑o uzdr綼vanje od seksa i devi鑑nstvo. Ustanovio je o箃re granice izme饀 Katoli鑛e crkve i sekularnog.

Jeronim Stridonski, koga je rimski kler prisilio da napusti Rim, nastanio se u Vitlejemu 375. godine. Iako u鑕ni asketa, najpre je vi筫 voleo 緀nsko dru箃vo. Kako bilo, uvideo je u telu seksualne opasnosti, usvojio Pavlove poglede na brak i 鑦rsto verovao u su緄vot mu筴arca i 緀ne u raju, bez tereta seksa.

Godine 386. u Milanu se Avgustin nevoljno odrekao seksualnog zadovoljstva, prihvativ筰 prvo asketski, a potom i manastirski 緄vot, da bi 395. kona鑞o postao biskup u Hiponu, severnoafri鑛om gradu-luci. Prema Brownu, Avgustin je modifikovao stroge poglede crkvenih otaca po pitanju uzdr綼vanja, braka, devi鑑nstva i preradio pri鑥 o Adamu i Evi, podariv筰 im telesnost i seksualnost pre pada. Avgustinovi pogledi, o鑙to prihvatljiviji za vernike, konstantno su ubla綼vali, ali nikada potpuno eliminisali stroge stavove o odricanju od seksa, koje su zastupali drugi hri规anski Oci. I dan-danas je prisutna nelagodnost pri pomenu seksa, kao naslede ostalo iza nastojanja ranih hri筩ana da se izbore sa seksualnim nagonom.

Thomas J. Whitby

Thomas J. Whitby & Suzanne G. Frayser, Studies in Human Sexuality, ibid. , str. 503-504

Prevod: Minja

(kopija ove knjige se nalazi u biblioteci Gayten-LGBT>>)

© 1999-2015 GAY-SERBIA.COM. ALL RIGHTS RESERVED. GEJ-SRBIJA.COM. SVA PRAVA ZADRŽANA.